Папки

Държавни образователни стандарти

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

12.02.2017 51

ppt file  НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

12.02.2017 54

ppt file  НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация

26.12.2016 32

ppt file  НАРЕДБА за приобщаващото образование

26.12.2016 16

ppt file  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

26.12.2016 1811

ppt file  НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

26.12.2016 12768

ppt file  НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

24.09.2016 257

ppt file  НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

18.09.2016 145

ppt file  НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

10.09.2016 49

ppt file  НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

27.08.2016 37

ppt file  НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

27.08.2016 39

ppt file  НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

27.08.2016 982928

ppt file  НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

06.07.2016 103