Папки

Професионално образование

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Изменение на ЗАКОНА за професионалното образование и обучение

26.12.2016 14

ppt file  НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

02.04.2016 8

ppt file  НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

28.03.2016 10

ppt file  УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ по професионална подготовка, утвърдени през 2004 г.

21.02.2011

ppt file  ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии

17.12.2010

ppt file  РАМКОВИ ПРОГРАМИ

16.12.2010

ppt file  КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

14.12.2010 190

ppt file  ЗАПОВЕД № РД 09-1160/13.09.2010 за определяне на дати за провеждане на ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2010/2011 година

14.12.2010 37

ppt file  ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2010/2011 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища

14.12.2010 61

ppt file  СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В БЪЛГАРИЯ към 31.12.2010 г.

14.12.2010 132

ppt file  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, допълнен и изменен със Заповед № РД 09-1728/01.12.2010 г.

14.12.2010 161

ppt file  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година

14.12.2010 28

ppt file  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година

14.12.2010 74