Папки

Национални стратегии и програми за развитие на образованието и обучението

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  НАЦИОНАЛЕН ПЛАН (2014-2016 г.) за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020)

25.07.2016 119

ppt file  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г.

12.07.2016 67

ppt file  ПРОГРАМА за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)

19.10.2010 298

ppt file  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)

19.10.2010 271

ppt file  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за учене през целия живот за периода 2008 – 2013 година

19.10.2010 93

ppt file  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година

19.10.2010 32

ppt file  Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 – 2013 г.

19.10.2010 54

ppt file  Актуализирана стратегия за децентрализация (2006 - 2015)

19.10.2010 29

ppt file  РЕШЕНИЕ № 454 на МС от 02072010 за актуализиране на стратегията за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 – 2013 г.

19.10.2010 24

ppt file  Проект на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за младежта 2010-2020

19.10.2010 61

ppt file  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища

19.10.2010 100

ppt file  НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета

19.10.2010 91

ppt file  СТРАТЕГИЯ за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

19.10.2010 105

ppt file  ПРОГРАМА на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година

19.10.2010 52