Папки

Общи нормативни документи в областта на образованието

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България

26.12.2016 28

ppt file  РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България

26.12.2016 11

ppt file  НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

26.12.2016 83

ppt file  ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

26.12.2016 7

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема

26.12.2016 3

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема

26.12.2016 1

ppt file  НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

24.09.2016 15

ppt file  НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура

27.08.2016 16

ppt file  НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

27.08.2016 5

ppt file  НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата

27.08.2016 7

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 18 юли 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с ПМС № 103 от 2003 г.

24.07.2016 16

ppt file  НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

03.07.2016 12

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31 март 2016 година за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.

18.06.2016 11

ppt file  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

15.05.2016 2

ppt file  РЕШЕНИЕ № 953 на Министерския съвет от 07.12.2015 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България

15.05.2016 5

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г.

09.05.2016 12

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

09.05.2016 5

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС от 08.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

09.05.2016 2

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14.01.2016 г. за изменение на ПМС № 36 от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

12.04.2016 4

ppt file  НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

08.04.2016 3

ppt file  НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

31.03.2016 5

ppt file  НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

30.03.2016 11

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

19.11.2015 17

ppt file  ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

14.10.2015 208

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

08.10.2015 15

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

08.10.2015 5

ppt file  ЗАКОН за младежта

06.10.2015 3

ppt file  ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето

06.10.2015 4

ppt file  ЗАКОН за закрила на детето

06.10.2015 6

ppt file  ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

02.10.2015 17

ppt file  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

02.10.2015 11

ppt file  ЗАКОН за професионалното образование и обучение (към 15.09.2015 г.)

29.09.2015 4

ppt file  ЗАКОН за народната просвета (към 15.09.2015 г.)

29.09.2015 21

ppt file  Изменен ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

15.09.2011 524

ppt file  Допълнено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България и определяне на критерии

15.09.2011 32

ppt file  Изменено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осиг. на целодневна организация на уч. ден за учениците от I и II клас в държ. и общ. училища

13.09.2011 51

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас

10.01.2011 42

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 3 декември 2010 година за изм.и доп. на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

23.12.2010 28

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища

23.12.2010 24

ppt file  ЗАКОН за народната просвета

11.10.2010 70

ppt file  ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

11.10.2010 74

ppt file  ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

11.10.2010 46

ppt file  ЗАКОН за професионалното образование и обучение

11.10.2010 121

ppt file  Закон за закрила на детето

11.10.2010 37

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

11.10.2010 61

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

11.10.2010 28

ppt file  РЕШЕНИЕ № 793 от 12.12.2008 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България

11.10.2010 16

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование

11.10.2010 30

ppt file  НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната

27.09.2010 110

ppt file  НАРЕДБА № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език

27.09.2010 32

ppt file  НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

27.09.2010 99

ppt file  НАРЕДБА за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво

27.09.2010 26

ppt file  НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

27.09.2010 80

ppt file  НАРЕДБА № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

24.09.2010 16

ppt file  НАРЕДБА № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

24.09.2010 16

ppt file  НАРЕДБА за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена

24.09.2010 56

ppt file  НАРЕДБА № 14 от 7.10.2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

24.09.2010 20

ppt file  НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

24.09.2010 61

ppt file  Наредба № H-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата

15.09.2010 15

ppt file  НАРЕДБА № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата

12.09.2010 6

ppt file  НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

12.09.2010 144

ppt file  НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

11.09.2010 166

ppt file  НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

11.09.2010 17

ppt file  НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

08.09.2010 37

ppt file  НАРЕДБА № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища

08.09.2010 17

ppt file  НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

08.09.2010 50

ppt file  НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка

08.09.2010 72

ppt file  НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание

08.09.2010 40

ppt file  НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация "учител"

08.09.2010 19

ppt file  НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

08.09.2010 55

ppt file  НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

08.09.2010 38

ppt file  ПРАВИЛНИК за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

08.09.2010 14

ppt file  ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

08.09.2010 6

ppt file  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на домовете за деца

08.09.2010 18

ppt file  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

08.09.2010 17

ppt file  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

08.09.2010 15

ppt file  УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието, младежта и науката

08.09.2010 9