Папки

Учебници и учебни помагала

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Изменен СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г.

19.08.2011 733

ppt file  ЗАПОВЕД за одобряване на учебни помагала, внесени в периода 05.11.2010 г. - 05.03.2011 г.

19.08.2011 121

ppt file  ГРАФИК за осигуряване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата в подг. група и учениците от I-VII клас за учебната 2011/2012 г.

19.08.2011 71

ppt file  СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ за V и VI клас, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г.

19.08.2011 123

ppt file  ПИСМО относно осигуряването на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подг. група и от учениците от І-VІІ клас за учебната 2011/2012 г.

19.08.2011 46

ppt file  Информация за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за децата от подг. група и за учениците от І-VІІ клас от частни детски градини и училища

19.08.2011 14

ppt file  Информация за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за децата от подг. група и за учениците от І-VІІ клас от държавни детски градини и училища на МОMН

19.08.2011 13

ppt file  Информация за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за децата от подг. група и за учениците от І-VІІ клас от общински детски градини и училища

19.08.2011 21

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за ИЗДАТЕЛСТВАТА, които ще разпространяват учебници и учебни помагала за 1.-7. клас за учебната 2011/2012 година

19.08.2011 18

ppt file  СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г.

22.02.2011 416

ppt file  СПИСЪК на учебните помагала за ученици мигранти, одобрени от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД 09-1096/25.08.2010 г.

17.01.2011 45

ppt file  СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА в периода 2003-2010 година

20.10.2010

ppt file  НАРЕДБА за учебниците и учебните помагала

08.09.2010 93

ppt file  Списък на издателствата, които ще разпространяват учебниции учебни помагала за учениците от І - VІІ клас за учебната 2010/2011 година

03.09.2010 16

ppt file  Списък на одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2010/2011 г.

03.09.2010 53

ppt file  Заповед на министъра на образованието, младежта и науката за определяне график на дейностите, свързани с безвъзмездното осигуряване на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група/ клас и за учениците от І-VІІ клас за учебната 2010/2011 г.

02.09.2010 20

ppt file  Писмо на министъра на образованието, младежта и науката относно организацията и осигуряването на учебници и учебни помагала за учебната 2010/2011

02.09.2010 21

ppt file  Постановление № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала

02.09.2010 50

ppt file  Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

02.09.2010 40