Папки

Делегирани бюджети

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г.

03.07.2016 52

ppt file  НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (изм. и доп. от 27.11.2015 г.)

18.06.2016 34

ppt file  Анекс от 09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г.

18.06.2016 3

ppt file  Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г.

18.06.2016 3

ppt file  ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2016 г.

30.05.2016 54

ppt file  РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г.

25.04.2016 20

ppt file  РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.

25.04.2016 6

ppt file  РЕШЕНИЕ № 859 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. за изменение на Решение № 276 на МС от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

15.04.2016 8

ppt file  РЕШЕНИЕ № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

12.04.2016 7

ppt file  ЗАКОН за публичните финанси

14.10.2015 9

ppt file  ЗАПОВЕД за изменение на ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г.

07.10.2015 61

ppt file  ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г.

07.10.2015 18

ppt file  ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2015 г.

07.10.2015 19

ppt file  Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г.

03.02.2012 417

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система "Админ М"

03.02.2012 227

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно ЗДБРБ за 2012 г.

03.02.2012 93

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за финансиране чрез общински бюджети за 2012 г., съгласно информационната система "Админ М"

03.02.2012 76

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците и средствата за образование по общини,съгласно ЗДБРБ 2012 г.

03.02.2012 62

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и средствата за подпомагане храненето им

03.02.2012 44

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата по училища и обслужващи звена и по компоненти на формулите

18.08.2011 133

ppt file  ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата за 2011 г.

18.08.2011 79

ppt file  ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2011 г.

18.08.2011 83

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система "Админ М" към 1 януари 2011 г.

05.02.2011 286

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по Закона за държавния бюджет за 2011 г.

05.02.2011 67

ppt file  ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2011 г.

02.02.2011 331

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

02.02.2011 64

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2011 г., съгласно информационната система на МОМН "Админ М"

02.02.2011 78

ppt file  Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2011 г.

24.01.2011 869

ppt file  Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2010 г.

24.01.2011 96

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас

10.01.2011 112

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2010/2011 година и размера на средствата по общини за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І - ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г.

10.01.2011 35

ppt file  СПРАВКА за корекцията на средствата по формула в резултат на промяната в броя на учениците за учебната 2010/2011 г.

10.01.2011 27

ppt file  РЕШЕНИЕ № 715 от 1 октомври 2010 година за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

10.01.2011 53

ppt file  Критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети

29.08.2010 48

ppt file  ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2010 г.

29.08.2010 165

ppt file  РАЗДЕЛЕНИЕ на финансираните чрез бюджетите на общините дейности на местни и делегирани от държавата дейности при организирането и предоставянето на публични услуги

29.08.2010 36

ppt file  ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2010 г.

29.08.2010 174

ppt file  РЕШЕНИЕ на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране през 2010 г.

29.08.2010 61

ppt file  РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ относно прилагането на системата на делегираните бюджети през 2010 г.

29.08.2010 108

ppt file  ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2010 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2010 г.

29.08.2010 67