Папки

Учебната 2010/2011 година

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2011 г.

01.03.2011 270

ppt file  СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г.

22.02.2011 354

ppt file  СПРАВКА за корекцията на средствата по формула в резултат на промяната в броя на учениците за учебната 2010/2011 г.

10.01.2011 112

ppt file  РЕШЕНИЕ № 715 от 1 октомври 2010 година за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

10.01.2011 149

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас

10.01.2011 174

ppt file  ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2010/2011 година и размера на средствата по общини за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І - ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г.

10.01.2011 97

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища

23.12.2010 44

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 3 декември 2010 година за изм. и доп. на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

23.12.2010 62

ppt file  Заповед № РД 09-1159/13.09.2010 за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година

11.12.2010 42

ppt file  Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни помагала за 1.-7. клас за учебната 2010/2011 година

14.09.2010 18

ppt file  Заповед на министъра на образованието и науката за определяне график на дейностите, свързани с безвъзмездното осигуряване на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група/ клас и за учениците от І-VІІ клас

14.09.2010 29

ppt file  Организация и осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група/ клас и от учениците от І-VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2010/2011

14.09.2010 19

ppt file  Списък на одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2010/2011 г., утвърдени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката

14.09.2010 37

ppt file  НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

14.09.2010 609