Папки

623040 Лесовъд

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 623040 "Лесовъд" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 623 "Горско стопанство" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата Изтегляния  
03.01.2011 4

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook