Папки

623010 Техник-лесовъд

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 623010 "Техник-лесовъд" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 623 "Горско стопанство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 19

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook